วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

พระครับโปรดให้โลกมีความรัก มีสันติภาพ ให้ทุกคนรักกันและกัน